亚博App:9月中国围棋等级分公示:柯洁领跑辜梓豪升至第二
2021-05-04 01:30:01 浏览: 7166次 来源:亚博App 作者:亚博App

  A few days ago, the Chinese Go Association announced the Go rating announcement as of September 30. Ke Jie continued to lead the standings with 2752 points. After Gu Zihao with 2,689 points, Yang Dingxin temporarily ranked third with 2682 points. For women, Yu Zhiying ranked 74th with 2419 points, and Wang Chenxing ranked 80th with 2406 points.

几天前,中国围棋协会宣布了截至9月30日的围棋评级公告。柯洁以2752分的积分榜继续名列榜首。仅次于顾子豪2689分,杨鼎新以2682分暂时排名第三。妇女方面,于志英以2419分排名第74,王晨星以2406分排名第80。

 

 

Wang Xi 2604, Qiu jun2505

Wang ξ 2604, Q IU君2505

Kong Jie 2498 Qian Yuping 2483

孔杰2498钱玉萍2483

Liu Xiaoguang 2480 Shen guosun 2480

l IU ξ熬广 2480 S很过孙 2480

Park Wenyao 2479 Liu jing2465

park wen要 2479 l IU经2465

Zou Junjie 2465 Hua Yigang 2455

Z欧Jun界 2465 hu阿Y I刚 2455

Ma Xiaochun 2453 Liu Shizhen 2448

马晓春2453刘时珍2448

Song Xuelin 2444 Tao Xin 2444

宋雪林2444我,求求你了

Ding Wei 2444 Wang Hui 2443

ding Wei 2444 Wang Hui 2443

Huang Dexun 2441 Shao Weigang 2439

Huang D E迅 2441 S号Wei刚 2439

Chen Mingchuan 2431 Chen Zhigang 2430

C很Ming穿 2431 Chen Z Hi刚 2430

Zhang Wendong, 2430, Shao Zhenzhong, 2423

Zhang wen懂, 2430, S号z很重, 2423

Cao Dayuan 2423 Ni linqiang 2422

曹大元2423倪林强2422

Che Zewu 2421 Huang Jinxian 2420

chez讹误 2421 Huang jin线 2420

Chenanzi 2415 Yue Liang 2415

c和男子 2415 Y u Eli昂 2415

Wang Yuhui 2412 Xu Rongxin 2406

Wang Y U惠 2412 X u Ron更新 2406

 李? ? 劼?? 2405? ? 王汝南?? 2404

 李? ? 劼?? 2405? ? 王汝南?? 2404

Feng Yun * 2401 Lin Chaohua 2401

F鞥Y UN * 2401 Linc豪华 2401

Lin Feng 2400 Li Haojie 2400

l inf Eng 2400 l IH嗷姐 2400

Cheng Zhengyu 2400 Qiu Yumin 2400

Cheng Z恒宇 2400 Q IU yum in 2400

  Yang Shihai 2396 More than even 2396

杨世海2396甚至超过2396

Wang Yimin 2395 Wang Yi 2390

王一民2395王毅2390

Zhu Songli, Cheng Xiaoliu

Z虎song里, Cheng ξ AO留

Ruan Yunsheng 2386 Zhang CE 2382

阮云生2386张策2382

Liang Weitang 2382 Dong yan2376

l i昂Wei堂 2382 dong眼2376

Zhao Dong 2374 Ji rongqiang 2373

Zhao dong 2374 J iron G强 2373

Liu Li 2373 Chen Linxin 2366

刘莉2373陈林新2366

Li Gang 2364 Li Yonggang 2363

李刚2364李永刚2363

Liao guiyong 2363 Xu Shuxiang 2361

Liao鬼用 2363 X US互相 2361

Xie Yuguo 2360 Shen Manrong * 2359

X IE Y U国 2360 S很man荣 * 2359

Huang Liangyu 2357 zhongchenguang 2357

Huang Lian g与 2357 众臣光 2357

Zeng Bingquan 2354 Rong Jianxing 2354

曾炳权2354荣建兴2354

Wang Jianhong 2353 Wang Yuan 2352

王建红2353王元2352

Sun Mengxia 2351 Wang Youxia 2351

sun men G下 2351 Wang you下 2351

Hong Yan * 2351 Luo Jianyuan 2349

hong y按 * 2351 luo J Ian元 2349

Jin Weibin 2347 Wang Hongjun 2346

jin Wei bin 2347 Wang hong君 2346

Hua Xueming * 2346 Wang Yang 2346

华学明* 2346王阳2346

Shi Min 2344 Wu Qi 2342

时敏2344吴启2342

 蓝? ? 天?? 2339? ??贾依凡?? 2338

 蓝? ? 天?? 2339? ??贾依凡?? 2338

Wu Yulin 2338 Xu Ying * 2337

吴玉林2338徐颖*2337

Lu Jian 2337 Jiang Feng 2336

陆健2337江风2336

Yang-80 2334 nieweiping 2333

yang-80 2334 聂卫平 2333

Chen Rui 2332 Pan Feng 2330

陈锐2332潘峰2330

Pang Yan 2330 Gong Shiyun 2327

pan GY按 2330 go那个shi运 2327

Xie Feng 2327 Jin Shengyu 2326

ξ EF Eng 2327 jin S恒宇 2326

 Wang Heron 2326 King Champion 2325

王鹭2326王冠军2325

Meng Lei 2324 Wang Jiankun 2324

孟磊2324王建坤2324

  Liu Qinglin 2323 High Peak 2320

刘庆林2323高峰2320

 朱宝训?? 2320???? 庄玫缤*? 2320?

 朱宝训?? 2320???? 庄玫缤*? 2320?

Liao Yongfu 2320 Huang Zhongying * 2320

Liao Yong副 2320 Huang Z红英 * 2320

Jiang Wei 2320 Yu Meiling * 2319

Jiang Wei 2320 yum EI另 * 2319

Xue Lei 2319 Yang Xiaotian 2318

X uele i 2319 yang ξ傲天 2318

 阎? 安?? 2317???? 祝励立?? 2316

 阎? 安?? 2317???? 祝励立?? 2316

Zheng hong2316 Zhu Yi 2316

Z横红2316 Z虎Y i 2316

Liang Zhimin 2315 Lu Jun 2314

l i昂Z Hi闵 2315 l u Jun 2314

Chen Runtao 2313 Wu Zhaoyi 2313

Chen run套 2313 w u Zhao矣 2313

Zhang Weijin 2313 Yuan Xi 2311

Zhang Wei进 2313 yuan ξ 2311

 朱燕铭?? 2311???? 李亚春?? 2310

 朱燕铭?? 2311???? 李亚春?? 2310

Zhao Zhelun 2310 Li Hai 2310

Zhao Z和伦 2310 l IH爱 2310

Cao hengting 2306 hang Tianpeng 2305

C亚博App拗恒听 2306 行T Ian捧 2305

 赵守洵?? 2305???? 郭北雅?? 2304?

 赵守洵?? 2305???? 郭北雅?? 2304?

Li Xing 2304 Danzi Teng 2303

l i xing 2304 Dan在IT鞥 2303

Zhao Yuhong 2303 Wu Shuhao 2302

Zhao Y U红 2303 w US呼号 2302

Li Junkai 2302 Wang Haijun 2301

l i Jun开 2302 Wang H艾珺 2301

Mu Xiaohong * 2300, Wu Daoming, 2297

穆晓红*2300,吴道明,2297

Zhu Jufei * 2295 Zhang Wenhua 2294

Z虎J U猆 * 2295 Zhang wen花 2294

 杨? 晖*? 2292???? 姚小敏*? 2292?

 杨? 晖*? 2292???? 姚小敏*? 2292?

Zhang Wenyao 2291 Tang Yi * 2291

张文耀2291唐毅*2291

Zhang Chenghua * 2289 Li Yi 2289

张成华*2289李毅2289

Qiu Jihong 2289 Chen Zhaofeng 2288

Q IU J I宏 2289 Chen Zhao封 2288

 罗德隆?? 2287???? 张? ? 欣?? 2287

 罗德隆?? 2287???? 张? ? 欣?? 2287

 Zheng policy 2286 lee 2285

郑政2286李2285

Ma Rulong 2285 Lu Tiansheng 2282

Mar u龙 2285 l UT Ian生 2282

 蒋辰中?? 2281???? 陈晓昕?? 2280

 蒋辰中?? 2281???? 陈晓昕?? 2280

Wang Yichen 2280 Zhang Yingting 2280

Wang Y i陈 2280 Zhang ying听 2280

 梅? 艳*? 2280???? 喻? 平?? 2280

 梅? 艳*? 2280???? 喻? 平?? 2280

 王? 慧*? 2280???? 郝明霞*? 2280

 王? 慧*? 2280???? 郝明霞*? 2280

Guan Yixin 2280 Ren Hongyu 2280

GU any i新 2280 r嗯hong与 2280

 张? 蕾?亚博App? 2280???? 丁? 波?? 2279?

 张亚博App? 蕾?? 2280???? 丁? 波?? 2279?

Huang Miaoling * 2279 Wu Qi 2278

黄妙玲*2279吴琪2278

Shi Jinbo 2278

史金波2278

   bright 2276   clear 2276

亮2276亮2276

Ning Jun * 2275 he Xuguang 2274

和六月2275何旭光2274

Jian Ying * 2274 Fang Hao 2273

建英* 2274方浩2273

Ge Fanfan 2272 Wang Yehui 2271

GEF案犯 2272 Wang Y E会 2271

Zhang Jiahao 2271 Liu Bo * 2270

张家豪2271刘波*2270

Weekly waves 2270 Liu Tao* 2270

周波2270刘涛*2270

Tan Yanwu 2268

Tanya N无 2268

Wang Dongliang 2267 Zhang Yiming 2266

Wang dong两 2267 Zhang Y I命 2266

    2265    in 2263

2265 2263年

Du Yufeng * 2262 Hu Xiaoling * 2261

D u Y U锋 * 2262 hu ξ奥铃 * 2261

Chu Fei 2260 Li Zhangyuan 2260

楚飞2260李章元2260

 金茜倩*? 2260? ? ?孟繁雄?? 2259

 金茜倩*? 2260? ? ?孟繁雄?? 2259

Chen Jia 2259 Liu Xi 2258

陈佳2259刘曦2258

Wang Xiru 2256 Wang Yifei 2254

王喜如2256王逸飞2254

 朱文馨*? 2253? ? ?黎春华*? 2249

 朱文馨*? 2253? ? ?黎春华*? 2249

Zhang Hongjie 2249 Peng Xiaofeng 2248

Zhang hong姐 2249 peng ξ傲风 2248

Chen Huifang * 2247 Zhang Feifei 2245

Chen Hui放 * 2247 Zhang Fe i费 2245

Qin Chiyuan 2244 Wang Bin 2244

秦赤元2244王斌2244

Wu Kai 2243 Chen Boya 2243

吴凯2243陈博雅2243

Li chenshuo * 2242 Han Ye 2242

李晨硕*2242韩业2242

Yue Song 2241 Li Zehao 2240

Y UE song 2241 Liz噩耗 2240

Zhang Zihao 2240 Luo Jiaqi

Zhang Z I号 2240 luo J IA期

Weekly Outstanding 2240 Li Wish 2240

每周杰出学生2240 Li Wish 2240

Su Lei 2240 Xu mang 2240

苏磊2240徐莽2240

Zhu Mingsheng 2240 Dai gengyu 2240

Z虎Ming生 2240 D AI更与 2240

Wu Kaijun 2240 Sha Xingyu 2240

w UK艾珺 2240 SHA xing欲 2240

Liu Sijia * 2240 Luo Zhuofan

l IU SI加 * 2240 luo z或反

Liu Kunpeng 2240 Du Anshu

l IU kun捧 2240 D UA念书

 Zhang, 2240 Weekly, 2240

张,2240周报,2240

Zhang Yichao 2240 Guo Tiannong 2240

张一超2240郭天农2240

Zhang Yanqiu 2240 Xu Zhonghua 2240

Zhang Y安丘 2240 X u Z红花 2240

Zhu Yeming 2239 Zhu Ayi 2239

Z虎Y恶名 2239 Z虎A一 2239

Song Zirui 2238 Zhao Wendong 2236

song Z i瑞 2238 Zhao wen懂 2236

Wu beixuan 2235 Wu Junhao 2235

吴北轩2235吴俊浩2235

Jingshang 2235 Wang chenfan

J ing上 2235 Wang晨fan

King Over 2234 View 2234

2234之王景2234

Chen Qianwei * 2233 Tang Jialong 2232

Chen Q Ian为 * 2233 tang J IA龙 2232

 吴振宇?? 2231???? 祁立鹤?? 2228

 吴振宇?? 2231???? 祁立鹤?? 2228

Zhang Qian 2226

张倩2226

Yu Xiaodan * 2224 Niu Ge 2223

于晓丹*2224牛哥2223

The village garden 2222 Zhang Jiayao 2222

乡村花园2222张家窑2222

Yin Kuo 2222 Tang Jing 2221

yin Ku哦 2222 tang J ing 2221

 Sun Qirui 2221 Thank you 傥 2221

 Sun Qirui 2221 Thank you 傥 2221

Zhang Taiyu 2220 Zhou Xuan * 2219

Zhang Tai与 2220 Zhou X u按 * 2219

Sun Mingjie 2219 Dai Siyuan 2218

sun Ming姐 2219 D爱SI爰 2218

 桑浩哲?? 2218???? 魏? ?强?? 2216?

 桑浩哲?? 2218???? 魏? ?强?? 2216?

Tian Zhou 2216 Guo Tianrui 2215

田周2216郭天瑞2215

 王宏伟?? 2215? ? ?闵? ? 娜*? 2215

 王宏伟?? 2215? ? ?闵? ? 娜*? 2215

Jiang Tianqi 2214 Chen Wei 2214

蒋天琦2214陈伟2214

Yang Rong * 2214 Wang Zheming 2213

yang Ron跟 * 2214 Wang Z和明 2213

Liu Fan 2212 Qian Chunlei 2212

l IU fan 2212 Q Ian c魂类 2212

Pan Xinwei 2212 Zhao Xinghua 2211

pan X in为 2212 Zhao xing化 2211

 White light source 2208 Chen Jiaming 2208

白光源2208陈家明2208

  fly 2208 sink quiet* 2207

飞2208沉静的水槽* 2207

Luan Qiucheng 2206 sun Zhanbo 2205

luan Q IU成 2206 孙zhan博 2205

Wang Hao 2205 Zhang Chao 2205

王皓2205张朝2205

 Qi Lili 2204 Scenery Stone 2202

祁丽丽2204风景石2202

Shen Xuewen 2202 Wang Fan 2202

沈学文2202王帆2202

Yuximeng 2202 Dingming 2201

Y u西蒙 2202 ding名 2201

Xu Xin 2201 Zhou Yuchuan 2201

徐欣2201周玉川2201

Hu Shuai 2200, Wei Zixiang 2200

胡帅2200魏子祥2200

Jiang Zhiqiang 2199 Cui Bodong 2197

Jiang Z Hi抢 2199 C UI BO动 2197

Liang Yadi * 2197 Xu Zhenyu 2196

l Ian GY Adi * 2197 X u Z很与 2196

Huang Ben 2195 Li Yuankun * 2194

黄本2195李元坤* 2194

Li Xun Zheng 2193 Jin Jing 2193

李勋正2193金晶2193

Wang Jun 2192 Zhang Hanchen 2192

王军2192张汉臣2192

Wang Jiabao, 2190, Chen Siyuan, 2189

Wang J IA包, 2190, Chen SI爰, 2189

Shen Ying * 2189 Wang Rui * 2189

S很ying * 2189 Wang R UI * 2189

Zhang Yueran * 2188 Yang Shuo 2187

Zhang Y UE然 * 2188 yang S活 2187

 杨? ? 潜?? 2186???? 王伯刚?? 2186?

 杨? ? 潜?? 2186???? 王伯刚?? 2186?

Li Xiang 2186 Lu Di 2185

荔香2186芦堤2185

Wang Ji 2184 Zhang Wen 2181

王集2184张文2181

Zhang Sen 2181 Su Qiwei

Zhang s恩 2181 SU Q I为

Zhao Ziji 2180 Wei Mingrui 2179

Zhao Z I级 2180 Wei Ming瑞 2179

Li Jiaqi 2179 Han Gang 2177

l IJ IA期 2179 hang昂 2177

Chen Delong 2177 Shi Jinhao 2176

陈德龙2177史金浩2176

Gao Youtong * 2175 Li Tianzhu * 2174

GA o you同 * 2175 l IT i按住 * 2174

Hu Ziyang 2174 Wang Hui

胡紫阳2174王辉

Yin Jian 2172 Xiao Wei 2170

yin J Ian 2172 ξ AO Wei 2170

Han Xun 2168, Fu binfang * 2168

汉逊2168,傅彬芳* 2168

Dong Yipei 2167 Yuan Ze 2165

dong Y i配 2167 yuan Z哦 2165

Fan Xiyu 2165 Tengcheng 2165

范希玉2165滕城2165

My grandson Dan* 2165 Xu Ge 2164

我的孙子丹*2165徐戈2164

Wang Cheng 2162 Qiao Shiyao

Wang Cheng 2162 Q i AO shi要

Kang Peng 2161 Liu Yuanbo 2160

K昂peng 2161 l IU yuan博 2160

Tian Ye 2160 Liu Yajie * 2158

天野2160刘亚杰* 2158

Liu Tong 2158 Gu Ping 2156

l IU tong 2158 GU ping 2156

 Bianzhiwen 2154 Lee Where 2153

 BI安置问 2154 Lee where 2153

Yu Xuan * 2153 Liang Bochao 2150

于璇*2153梁伯超2150

Su Su * 2150 Li Yunsheng 2150

苏苏* 2150李运生2150

 殷明明*? 2149???? 梁春晨?? 2145

 殷明明*? 2149???? 梁春晨?? 2145

 唐? ? 莉*? 2142???? 金? ? 磊?? 2141

 唐? ? 莉*? 2142???? 金? ? 磊?? 2141

Ye Jinjin * 2139 Cao Hongyu 2138

Y厄jin今 * 2139 CA哦ho能够与 2138

 徐金阳?? 2135???? 朱峰毅?? 2132?

 徐金阳?? 2135???? 朱峰毅?? 2132?

Hu Lei 2130 Jia Qian * 2122

hu lei 2130 J i AQI按 * 2122

Zhang Rui * 2121 Mao Yuheng * 2120

张锐*2121毛玉恒*2120

Li Weihan 2119 Geng Wenbin 2119

李维汉2119耿文斌2119

Yang Shuang * 2115; Li Ying 80 * 2114

杨爽* 2115;李颖80 * 2114

Bai Yulin 2114 Lin Xuefen * 2114

b爱Y U林 2114 Lin X UE粉 * 2114

Shi Zhou 2109 Wang Junqi * 2106

shi Zhou 2109 Wang Jun其 * 2106

Lang Jie 2104 Zhu renkun 2102

Lang J IE 2104 Z湖人坤 2102

Zheng Hongyi * 2102 Xu Dun 2097

Z很GHO能够以 * 2102 X UD UN 2097

Huang Jia * 2094 Wang Zhiguo 2094

黄佳*2094王志国2094

Liu Yuxin * 2093 yuan Weihong * 2092

刘雨欣*2093袁伟红*2092

Wang Xiangru * 2091 Ma Qingqing * 2090

Wang X i昂如 * 2091 MA Qing轻 * 2090

Li Dongyang 2088 Li Yirong * 2085

lido那个样 2088 l i Y i容 * 2085

Zhang Tiange * 2082 Feng Hao 2076

Zhang Tia N个 * 2082 F嗯GH奥 2076

Yuan Yitian * 2071 Liu Jinming 2069

袁一田* 2071刘金明2069

Chen Ying * 2062 Wang Ni Qiao * 2039

Chen ying * 2062 Wang NI Q i奥 * 2039

 Yan Ning 2039 (the player with * is a female chess player)

炎宁2039(带*号的棋手是女棋手)

  (jump)

(跳)

 1. 亚博App